Уведомление МОСВ

СЪОБЩЕНИЕ

„РУТИЛ” ООД има следното ново инвестиционно предложение: „Подземна оптична мрежа "Менгишево - Ябланово".

”РУТИЛ” ООД е телекомуникационен оператор, предлагащ за своите абонати достъп до интернет по кабелен и безжичен способ. Област на покритие са общините Търговище, Омуртаг, Котел, Върбица и други.

Инвестиционното предложение е за изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужваните зони.
Посочените дейности, съгласно параграф 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби към Закона за пътищата са класифицирани като дейност от специално ползване на пътищата и са на разрешителен режим, съгласно чл.26, ал.2, т.1, буква”г” от ЗП.

Подземната оптична мрежа ще свърже част от мрежата „МИСИОНИС”, покриваща общините Търговище, Омуртаг, Котел, Върбица и др. с глобалната интернет мрежа по оптичен начин, което ще осигури подобряване качеството на услугите и предоставянето на нови такива.

Изпълнението ще се осъществява чрез директно полагане на оптичния кабел под земята.
В двете села, през които преминава – Величка и Звездица от Община Омуртаг, ще бъдат направени отклонения за последващо изграждане на PON (пасивна оптична мрежа) в тях.

Не се засягат елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.